Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

PROPYLENE GLYCOL, PG industrial GradePG Industrial

Packing: 215 kg
Origin: Dow Chem
==============
Tel: 0909-919-331
Tel: 0907-919-331

Không có nhận xét nào: